JAK WYGLĄDA BADANIE

Etap 1

Badanie zaczyna się od obserwacji pacjenta w kilku pozycjach. Ocenie podlega każda część układu ruchu poczynając od stóp, kolan, miednicy, bioder, żeber, trójkątów talii, ustawienia łopatek, ustawienia głowy.  Dowiedzą się Państwo na tym etapie czy osoba badana ma równe kończyny dolne, czy powinna nosić wkładkę.  

Etap 2

Następnie wykonuje się testy ruchomości kości miednicy oraz kręgosłupa w różnych pozycjach. Określa się stan napięcia mięśni oraz powięzi, siłę mięśni. Poszukiwane są źródła inhibicji (wyłączenia) impulsacji neurologicznej. Sprawdzana jest wydolność mięśni stabilizatorów lokalnych jak i stabilizatorów globalnych.

Etap 3

Na kolejnym etapie zaznacza się markerem punkty na ciele pacjenta w określonych miejscach diagnostycznych i wykonuje testy podporowe w różnych pozycjach. Wyniki testów podporowych są pomocne w określeniu progresji skrzywienia. Przystąpienie do leczenia powinno nastąpić szybko jeżeli testy podporowe są pozytywne. Dotyczy to w szczególności dzieci w wieku 6 – 13 lat, których skok wzrostowy może spowodować duża progresję skrzywienia w krótkim czasie.

Etap 4

Końcowa część badania: wykonywany jest pomiar laserowy. Pacjent stoi w kilku pozycjach. To najważniejsza część badania. Nie wykonacie go Państwo w żadnym innym gabinecie. Wykonuje się kilka zdjęć a następnie wprowadza się dane do komputera. Analiza i ocena badania zajmuje ok. jednej godziny, dlatego Pacjent o wnioskach z  badania dowie się telefonicznie w dniu kolejnym po przeprowadzonym badaniu. Wówczas Pacjentowi rekomendowana będzie jedna z opcji  postępowania MRCST.

POMIAR LASEROWY

JESTEM AUTOREM nieinwazyjnej METODY BADANIA SKOLIOZY PRZY UŻYCIU LASERA.  Dlatego MRCST kontroluje przebieg terapii – w kontekście oceny wielkości skoliozy NIE ISTNIEJE RYZYKO PROGRESJI SKOLIOZY W OKRESIE STOSOWANIA MRCST.

Na czym polega ocena wielkości skoliozy przy użyciu lasera? 

Na ciele zaznacza się  markerem punkty diagnostyczne. Następnie pacjent proszony jest o przyjęcie kilku pozycji. Na ciało rzutowana jest linia pionowa oraz linia pozioma lasera. Po wykonaniu zdjęcia fotograficznego wybierane są parametry przestrzenne, które podlegają ocenie. 

CO PODLEGA OCENIE BADANIA

W ramach badania przeprowadza się testy mające na celu ocenę poziomu fizjologiczno  – biomechanicznego aparatu ruchu Pacjenta. Dokonuje się:

 1. Oceny funkcjonowania stawów  – ślizgi, ruch translatoryczny, trakcja, kompresja, napięcie torebki stawowej, zakresy ruchu. Wymienione funkcje stawowe mogą być zaburzone i przyczyniać się do progresji skoliozy. W szczególności badanie dotyczy stawów biodrowych, krzyżowo – biodrowych, stawów  kręgosłupa.
 2. Oceny objawów bólowych – ich źródło, związek ze skoliozą, wpływ tych objawów na efektywność mechanizmów korekcyjnych kręgosłupa.
 3. Oceny długości kończyn dolnych  – łatwy test pozwoli uzyskać wiedzę na temat tego, czy nogi osoby ze skoliozą są równe.
 4. Oceny funkcjonalnej miednicy – zaburzenia miednicy mają istotny wpływ na funkcjonowanie i skrzywienie kręgosłupa, w tym miednica skośna lub skręconą, torsje kości krzyżowej itp.
 5. Oceny struktury mięśni oraz ich funkcji -(mięśnie  stanowią jedyne źródło zmniejszenia skoliozy w sposób nieinwazyjny) długość mięśni, budowa (atrofia mięśniowa – zanik mięśni czy udział wody/tłuszczu w strukturze mięśni, zwyrodnienia włókien mięśniowych. Stan napięcia mięśni, jego rozciągnięcia czy rozluźnienia. Ocenie poddawane są mięśnie w ramach ich pracy mechanicznej, w łańcuchach otwartych oraz zamkniętych.
 6. Oceny odruchów mięśniowych z warstwy powierzchownej oraz głębokiej.
 7. Oceny związku artrokinematycznych sygnałów pochodzących z mechanoreceptorów stawowych oraz powierzchni stawowych z napięciem mięśni.
 8. Oceny równowagi posturalnej – rozumianą  jako określony stan układu posturalnego ciała w pozycji pionowej w statyce i dynamice.
 9. Oceny stabilności neurologicznej, sztywności mięśniowej, stabilności segmentarnej oraz odcinkowej.
 10. Oceny sprzężenia zwrotnego oraz sprzężenia wyprzedzającego.
 11. Oceny współpracy stabilizatorów mięśni warstwy głębokiej z mięśniami antygrawitacyjnym.
 12. Oceny reakcji grawitacyjnych wpływających na kręgosłup.
 13. Oceny sensoryczną mięśni.
Wiele innych testów wykonujemy w trakcie naszych spotkań MRCST.

DIAGNOSTYKA

Zebranie danych o dysfunkcjach aparatu ruchu u osób ze skoliozą to pierwszy etap sukcesu

ANALIZA

Analiza danych pozwala na określenie poziomu fizjologicznego aparatu ruchu

NAUKA

Odpowiednie wykonanie oraz nauka ćwiczeń to fundament koncepcji MRCST

SUKCES PACJENTA

Sukcesem Pacjenta jest znaczne zmniejszenie skoliozy dzięki MRCST