Regulamin

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Kursie „Terapia skolioz MRCST”.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 30 lipca 2019 r. do odwołania.
 3. Kurs „Terapia skolioz MRCST” realizowany jest przez podmiot gospodarczy Skolio Jacek Staniszewski.

§ 2

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. MRCST – terapia Manual-Reflektive Concept of Scoliosis Treatment, której twórcą jest Autor Terapii, mgr Jacek Staniszewski, fizjoterapeuta,
 2. Kursu „Terapia skolioz MRCST” (dalej: „Kurs”) – program teoretyczno – praktyczny terapii MRCST przedstawiony Uczestnikowi oraz Rodzicowi/Osobie Towarzyszącej przez Autora Terapii,
 3. Moduł – Kurs składa się z Modułów. Moduł to okres 2, 3 lub 4 dni, w trakcie których przeprowadzane są zajęcia praktyczno – teoretyczne przez Autora Terapii,
 4. Urządzenie MRCST – klatka do ćwiczeń, składająca się z 4 pasów z napinaczami oraz gum do ćwiczeń i sznurów.
 5. Uczestnik – osoba, która ćwiczy w urządzeniu MRCST, jak i poza nim.
 6. Osoba Towarzysząca – osoba czynnie towarzysząca w trakcie wykonywania ćwiczeń przez Uczestnika w trakcie Kursu,
 7. Uczestnik oraz Rodzic/Osoba Towarzysząca zwani są dalej Stronami.

§ 3

Szkolenie

Autor Terapii zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia polegającego na przekazaniu Stronom informacji teoretyczno – praktycznych, w celu umożliwiania im prawidłowego wykonywania ćwiczeń z zakresu terapii MRCST, w tym:

  • zaznajomienie z podstawowymi pojęciami z zakresu etiologii skolioz, diagnozowania oraz terapii skolioz,
  • badania kręgosłupa, miednicy oraz kończyn dolnych w warunkach domowych,
  • ocenę postawy Uczestnika w trakcie dnia, m.in. za pomocą scoliometru oraz lasera,
  • ustalania punktów „diagnostycznych” na ciele Uczestnika,
  • pokaz ćwiczeń przez Autora Terapii na Uczestniku oraz doskonalenie ich wykonania przez Strony poza urządzeniem MRCST (ćwiczenia mięśni II układu odniesienia) oraz za pomocą ciśnieniomierza manualnego (ćwiczenia mięśni I układu odniesienia),
  • prezentacja Stronom przez Autora Terapii pozycji do ćwiczeń w kontekście wzorca chodu w urządzeniu MRCST,
  • udzielenie informacji o zasadach działania pasów z napinaczami urządzenia MRCST oraz gum do ćwiczeń,
  • prezentacje napinania pasów w urządzeniu MRCST,
  • wykonania 4 x ćwiczeń w urządzeniu MRCST w ciągu dnia oraz 1 x ćwiczeń przy wykorzystaniu ciśnieniomierza manualnego przez Uczestnika Kursu,
  • pokaz na Uczestniku oraz doskonalenie prawidłowego wykonania ćwiczeń przez Strony w urządzeniu MRCST,
  • wytłumaczenie roli jaką spełnia Rodzic/Osoba Towarzysząca w trakcie ćwiczeń Uczestnika,
  • instruktaż postępowania Rodzica/Osoby Towarzyszącej w trakcie ćwiczeń Uczestnika w urządzeniu MRCST jak i poza nim,
  • zaznajomienie Stron z zasadami bezpieczeństwa w trakcie wykonywania ćwiczeń,
  • zaznajomienie Stron z możliwymi reakcjami niepożądanymi Uczestnika oraz sposobem zachowania się w takich sytuacjach.

§ 4

Prawa autorskie

 1. Terapia MRCST stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego i z tego tytułu podlega ochronie prawnej.
 2. Stronom zabrania się rozpowszechniania filmów nagranych w trakcie Kursu (Modułów) w jakikolwiek formie oraz innych materiałów związanych z Kursem.

§ 5

Obowiązki Stron

Strony Kursu:

 1. powinni mieć zawsze ze sobą dwa małe oraz jeden zwykły ręcznik,
 2. nie mogą pozostawiać bez opieki małoletniego Uczestnika Kursu,
 3. zobowiązani są zawsze rozpoczynać moduł Kursu o wyznaczonej porze, najlepiej 10 minut przed planowanymi zajęciami. Spóźnienie powyżej 15 minut od planowanego rozpoczęcia Kursu skutkuje utratą jednego ćwiczenia w urządzeniu MRCST, oraz kolejnych ćwiczeń w zależności od czasu spóźnienia.
 4. nie mogą nagrywać, filmować i fotografować zajęć bez zezwolenia Autora Terapii a próby choćby nagrywania filmów w trakcie Kursu bez zezwolenia Autora Terapii będą poczytywane jako chęć wyłudzenia praw autorskich,
 5. nie mogą rozpowszechniać nieprawdziwych informacji o innej formie Kursu jak forma szkoleniowa i edukacyjna, np. w trakcie konsultacji z lekarzem – Autor Terapii w tym wypadku zastrzega sobie prawo do zerwania Umowy bez podania przyczyny ze skutkiem natychmiastowym,
 6. nie mogą oddalać się poza salę zajęciową w trakcie Kursu bez poinformowania o tym Autora Terapii – w takiej sytuacji Autor Terapii zastrzega sobie prawo do niepowtarzania informacji, które były udzielane w trakcie absencji Stron,
 7. akceptują w pełni udział innych Uczestników oraz Rodziców/Osób Towarzyszących,
 8. akceptują ubiór Uczestnika Kursu w krótkie spodenki bez koszulki (dla mężczyzn) oraz krótkie spodenki/leginsy i biustonosz dwupaskowy niezasłaniający pleców (dla kobiet),
 9. są odpowiedzialni finansowo za spowodowane szkody materialne i zobowiązani do pokrycia strat w ciągu 14 od ich wyrządzenia.

§ 6

Bezpieczeństwo

 1. Autor Terapii zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania szkolenia w trakcie jego trwania, gdy zaistnieje zagrożenie zdrowia lub życia Uczestników spowodowane przez „siły wyższe”. Niezwłocznie po ustaniu zagrożenia Autor Terapii zobowiązany jest umożliwić Stronom kontynuowanie szkolenia. „Siła wyższa” oznacza każde zdarzenie uniemożliwiające wykonanie zobowiązania, pozostające poza kontrolą stron, którego nie można przewidzieć w chwili rozpoczęcia Modułu Kursu i któremu nie można było zapobiec, w tym między innymi działanie sił przyrody, stan wyjątkowy, stan wojenny, epidemia, nowe ustawodawstwo lub decyzje administracyjne, awarie techniczne mające wpływ na wykonanie Umowy, i/lub wszelkie inne zdarzenia podobnej natury.
 2. Uczestnik/Rodzic Uczestnika powinien zawsze konsultować swój stan zdrowia z lekarzem prowadzącym i nie podejmować decyzji o udziale w Kursie niezgodnie z zaleceniami lekarskimi.
 3. Brak przeciwwskazań zdrowotnych oraz objawów wskazujących na możliwość narażenie Uczestnika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu jest potwierdzone przez Uczestnika/Rodzica Uczestnika poprzez zgłoszenie udziału w Kursie oraz dopełnienie formalności określonych Regulaminem.
 4. Każdy Uczestnik/Rodzic Uczestnika winien odpowiedzialnie rozważyć przed przystąpieniem do Kursu, czy stan zdrowia Uczestnika pozwala mu na uczestnictwo w Kursie. Uczestnik/Rodzic Uczestnika dokonuje tej oceny na własną odpowiedzialność.
 5. Autor Terapii nie weryfikuje i nie kieruje się w ramach przeprowadzenia Kursu występowaniem u Uczestnika przeciwwskazań oraz objawów wskazujących na możliwość narażenie Uczestnika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu do uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem jak i w trakcie.
 6. Rodzic/Osoba Towarzysząca odpowiada za szkody wyrządzone podczas szkolenia w związku z wykonywaniem ćwiczeń na Uczestniku niezgodnie z zasadami przedstawionymi w trakcie Kursu przez Autora Terapii, w tym uszczerbek na zdrowiu Uczestnika.
 7. Autor Terapii nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w miejscu szkolenia, w trakcie i po zakończonym Kursie.
 8. Autor Terapii może mieć wpływ na to jaki Moduł powinien wybrać Uczestnik Kursu.
 9. Autor Terapii może zakończyć udział Stron w Kursie bez zwrotu kosztów udziału w Kursie w następujących sytuacjach:
  • pozostawanie na zajęciach pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających w trakcie Kursu,
  • nagrywanie, filmowanie i fotografowanie zajęć i materiałów bez zezwolenia Autora Terapii,
  • wszelkie zachowania zagrażające bezpieczeństwu osób uczestniczących w Kursie.

§ 7

Postanowienia końcowe

Autor Terapii oraz Strony Kursu zobowiązują się przestrzegać niniejszego Regulaminu od momentu zarezerwowania terminu przez Uczestnika/Rodzica podanego na stronie skolio.pl wiadomością sms lub mailową.